REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ilustrografia.pl

I. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Ilustrografia Małgorzata Motyka-Karnas ul. Staromiejska 37, 35-231 Rzeszów, NIP 8133531539, REGON 387256998.
2. Sklep – Ilustrografia – sklep internetowy dostępny pod www.ilustrografia.pl, za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.ilustrografia.pl
5. Produkt – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, dostępne w Sklepie będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
6. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
7. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
8. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy NAZWA FIRMY a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
10. Ustawa o prawach konsumenta- ustawa z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz 827 ze zm.).
11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.ilustrografia.pl
2. Sklep internetowy Ilustrografia, dalej Sprzedawca, działający pod adresem internetowym www.ilustrografia.pl, dalej strona internetowa, prowadzony jest przez: Ilustrografia Małgorzata Motyka-Karnas ul. Staromiejska 37, 35-231 Rzeszów, NIP 8133531539, REGON 387256998.
3. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
4. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
5. Warunkiem technicznym koniecznym do korzystania z usług Sprzedawcy jest dostęp przez Usługobiorcę/Klienta do komputera, przeglądarki internetowej oraz sieci Internet

III. ZASADY Z KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Zamówienia od Klientów przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej www.ilustrografia.pl.
2. Dokonanie zakupu Produktu wymaga rejestracji w Sklepie.
3. Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
4. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu.
5. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.
6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

IV. ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

V. PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.ilustrografia,pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
2. Wybór zamawianych Produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
3. 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Produktów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4. Aby sfinalizować zamówienie Klient jest proszony o podanie wszystkich niezbędnych danych, potrzebnych do zrealizowania zamówienia tj.
a) imię i nazwisko / nazwa firmy
b) adres dostawy
c) e-mail
d) telefon kontaktowy
e) NIP – w przypadku prośby o fakturę VAT
f) rodzaju dostawy
g) wybór rodzaju płatności
5. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych i złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuje i płacę”, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiot zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy.
6. W celu sfinalizowania Zamówienia konieczne jest dokonanie płatności na podany w podsumowaniu zamówienia rachunek bankowy.
7. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma informację zwrotną, dalej potwierdzenie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, zawierającą min. numer zamówienia, na wskazany w formularzu zamówienia adres email.
8. Przedmiotowe potwierdzenie jest gwarancją, że zamówienie zostało złożone prawidłowo i dotarło do Sprzedawcy.
9. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
10. Po dokonaniu płatności Klient otrzymuje informację o rozpoczęciu realizacji jego zamówienia.
12. Klient ma prawo do wprowadzenia zmian w złożonym zamówieniu lub wycofania zamówienia poprzez kontakt ze Sprzedawcą drogą elektroniczną (ilustrografia@gmail.com) do momentu otrzymania drogą elektroniczną informacji potwierdzającej rozpoczęcie realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.
13. Czas realizacji zamówienia może ulec zmianie ze względu na wprowadzone ewentualne zmiany w zamówieniu.
14. W przypadku gdy towar jest niedostępny Sprzedawca informuje o tym fakcie Klienta drogą mailową, a także o jego prawie do odstąpienia od umowy.

VI. CENY TOWARÓW

1. Wszystkie ceny towarów oferowane przez Sprzedawcę podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy, o których Klient będzie poinformowany w trakcie składania zamówienia.
3. Cena podana w sklepie internetowym przy każdym towarze jest wiążąca dla Stron w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
4. W przypadku zamówień o dużych gabarytach, koszt przesyłki może być wyższy. W takiej sytuacji, przed rozpoczęciem realizacji zlecenia, Klient zostanie powiadomiony o podwyższonej opłacie za przesyłkę i będzie mógł zdecydować czy decyduje się na realizację zlecenia.
5. Wysyłka poza granice Polski jest każdorazowo indywidualnie kalkulowana.

VII. FORMY PŁATNOŚCI

1. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) przelewem na numer konta bankowego: 89 1140 2004 0000 3002 8054 2743 (mBank).
2. Termin płatności to 5 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia. Po upływie tego terminu rezerwacja towarów będzie anulowana. W przypadku płatności kartą czas realizacji zamówienia rozpoczyna się od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji transakcji.

VIII. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty za zamówione towary i po otrzymaniu przez Klienta wiadomości mailowej z wiadomością o rozpoczęciu realizacji zamówienia. Od tego czasu zmiana lub anulowanie zamówienia jest niemożliwa.
2. Dbając o jakość wydruków, każde zamówienie jest drukowane po zamówieniu, dlatego czas realizacji jest dłuższy niż w normalnym sklepie internetowym, gdzie wszystkie produkty są składowane w magazynie.
3. Sklep Ilustrografia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z okoliczności pozostających poza jej kontrolą (również opóźnienia w realizacji usług przez podwykonawców). W razie zaistnienia jakiejkolwiek tego typu sytuacji firma poinformuje Klienta o danej sytuacji. Jeżeli taka sytuacja utrzymywać się będzie dłużej niż dwa miesiące, zarówno Klient jak i Sklep mają prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

IX. DOSTAWA

1. Opłacone zamówienia wysyłamy do 7 dni roboczych od wysłania wiadomości o rozpoczęciu realizacji zamówienia.
2. Zamówiony towar wysyłany jest do Klienta za pośrednictwem:
a. paczki kurierskiej
b. paczkomatu
c. paczki pocztowej
1. Za adres dostawy przyjmuje się adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
2. Paczki docierają zazwyczaj do dwóch dni roboczych od wysłania.
3. Wszystkie przesyłki są kontrolowane przez Sprzedawcę. Jeżeli do Klienta dotrze przesyłka z uszkodzonym opakowaniem wskazującym na ingerencję osób trzecich Klient powinien odmówić przyjęcia takiej przesyłki.

X. REKLAMACJE

1. W przypadku gdy zakupiony produkt jest niezgodny z umową lub posiada wady fizyczne, Klient ma prawo złożyć reklamacje w oparciu o:
a) regulacje przewidziane przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), w przypadku, gdy produkt jest niezgodny z umową,
b) regulacje przewidziane przepisami kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi za wady.2. Zgłoszenie chęci reklamacji towaru następuje poprzez kontakt ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej (ilustrografia@gmail.com) oraz odesłanie towaru na adres wskazany w odpowiedzi na zgłoszenie.
3. Zgłoszenie chęci reklamacji towaru następuje poprzez kontakt ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej (ilustrografia@gmail.com) oraz odesłanie towaru na adres wskazany w odpowiedzi na zgłoszenie.
4. Sklep rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sklep zgłoszenia reklamacyjnego wraz z kompletnym, reklamowanym produktem.
5. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku dokonywania jakichkolwiek modyfikacji produktu przez Klienta.
6. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadkach: wyłącznej winy użytkownika, uszkodzenia mechanicznego, użytkowania produktu niezgodnego z przeznaczeniem.
7. Niezgodność barw wydruku z barwami zdjęcia na monitorze Klienta nie może być podstawą zgłoszenia reklamacji. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku, gdy kolorystyka produkt różni się od produktu widniejącego w Sklepie. Jest to naturalny proces spowodowany różnicą między kolorystyką wyświetlanego obrazu na monitorze, kalibracją i ustawieniem jasności monitorów czy różnicami w sprzęcie, a produktem wydrukowanym na papierze.
8. Przy uznanej reklamacji koszty przesyłki reklamowanego produktu pokrywa Sprzedający. Przy nie uznanej reklamacji koszty przesyłki pokrywa Klient.
9. Reklamacje dotyczące uszkodzeń w transporcie będą uwzględnione tylko w przypadku sprawdzenia przesyłki w obecności dostarczającego ją kuriera.

XI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY / ZWROT TOWARU

1. Klientowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
2. Chęć zwrotu towaru należy zgłosić poprzez kontakt ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej (ilustrografia@gmail.com) oraz odesłanie towaru na adres wskazany w odpowiedzi na zgłoszenie.
3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu otrzymania Produktu.
4. Sprzedawca potwierdzi Klientowi na adres mailowy (podany przy składaniu Zamówienia) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5. W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą.
6. Produkt powinien zostać zwrócony niezwłocznie w stanie niezmienionym.
7. Klient ma obowiązek zapakować zwracany towar w sposób, który uniemożliwi jego zniszczenie podczas przesyłki.
8. Klient odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
10. Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Klienta zwróci Klientowi dokonaną opłatę za produkt.
11. Koszty przesyłki zwracanego produktu pokrywa Klient.
12. Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient.

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowane na stronach sklepu internetowego. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku “O ochronie danych osobowych” (Dz. U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
3. Wszelkie dane Klienta podawane podczas rejestracji w Sklepie będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji, zmiany lub rozwiązania Umowy bądź innych działań marketingowych, w szczególności informowania o nowych produktach i usługach Sklepu.
4. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych osobowych przez Klienta.
5. Klient w każdym czasie, ma prawo poprzez biuro obsługi Sklepu prawo do zmiany, poprawiania lub usunięcia swoich danych osobowych.
6. Sklep używa między innymi tak zwanych „cookies”, które przyczyniają się do większej użyteczności, funkcjonalności oraz łatwości obsługi Sklepu. Instrumenty te ułatwiają Klientom również szybsze poruszanie się po stronie Sklepu.
7. Wszelkie treści zawarte w Sklepie podlegają ochronie prawnej i ich wykorzystywanie będzie stanowiło naruszenie prawa.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
2. Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1.06.2021 roku.